Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Glasbena umetnost

Na razvoj glasbene sporazumevalne zmožnosti otrok in mladine zelo spodbudno vplivajo avtentična učna okolja: koncertne dvorane, glasbeni ateljeji, snemalni studii in drugi prostori, kjer delujejo glasbeniki. Otrokom in mladim od vrtca do srednjih šol bomo v okviru projekta omogočili nove oblike srečevanja in sodelovanja z glasbeniki, ki jih bodo vodili skozi procese umetniške izkušnje glasbene produkcije, reprodukcije in recepcije.

Glasbeno učenje bo potekalo skozi avtentične dejavnosti in bo povezovalo otroke/učence/dijake, njihove vzgojitelje/učitelje z  glasbenimi ustvarjalci in poustvarjalci. Delo v raznovrstnih učnih okoljih ter komunikacija v glasbenem jeziku bosta pri otrocih in mladih spodbujali ustvarjalnost, interpretacijske zmožnosti, podpirali bosta doživljanje glasbenih del in razvijali njihovo kritično mišljenje in estetsko doživljanje.

Vključevanje medpodročnih, medpredmetnih in medumetnostnih povezav bo omogočalo transfer učnih postopkov, vsebin, pojmovnih znanj, miselnih spretnosti ter čustev in stališč. Glasbeni dosežki in odzivi otrok in mladostnikov bodo odražali razvoj njihove glasbene kompetentnosti in sposobnosti doživljanja glasbe, sporazumevanja z glasbo in ob glasbi, hkrati pa tudi kazali vpliv in pomen glasbenih dejavnosti na njihov celostni razvoj.

Naloži več