Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Književna vzgoja

Skozi primere dejavnosti podoživljanja književnega besedila z različnimi izraznimi sredstvi (likovno, govorno, gibalno) bomo povezovali in uresničevali cilje predmetnih  in kurikularnih področij. Načrtovali bomo didaktične pristope za spodbujanje podoživljanja književnega besedila v ciljno usmerjenih in načrtovanih dejavnostih kot primer celostne estetske vzgoje.   Predstavljena bodo teoretična izhodišča, ki bodo v nadaljevanju podkrepljena s konkretnimi primeri povezovanja književnosti, likovne umetnosti, ustvarjalnega giba in pripovedovanja. Pri tem bomo sodelovali z učitelji drugih predmetnih področij ter z ustvarjalci, umetniki in kulturnimi ustanovami. Oblikovali bomo strategije za spodbujanje dialoga z različnimi izraznimi sredstvi (likovno, gibalno, govorno), prepoznali in upoštevali otrokovo odločanje za izbiro dejavnosti, in pri tem upoštevali sodobne didaktične pristope kot so izkustveno učenje (praktično delo),  sodelovalno učenje ter  individualno delo za doseganje ciljev medpredmetnega povezovanja.

Naloži več